KOMORNIK SĄDOWY

Przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński

Adres

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Płocku

Paweł Stopczyński

09-400 Płock

ul. Królewiecka 22

tel. (24) 366 10 66


Konto Bankowe:


 BANK BGŻ BNP Paribas SA

91 1600 1462 1837 0663 6000 0001


dot. I Co 12/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1P/00081874/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2020r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy pl. Kilińskiego 10B w sali nr s. 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Adam Jędrzejewski
położonej: 09-400 Płock, ul. Krótka 2/16,
dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00081874/3
Lokal mieszkalny o powierzchni 46,73m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, położony jest na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, czteropiętrowego. Stan techniczny budynku dobry - po termomodernizacji, stadard wykończenia lokalu - dostateczny, lokal posiada kilkunastoletni stan wykończenia wewnętrznego. Z prawem własności związany jest udział (nr 10) - 4973/136481 - w części wspólnej nieruchomości, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom lokali. Powierzchnia pomocnicza: 3m2; budynek usytuowany na działce gruntu nr 967 o pow. 374 m2, objętej KW nr PL1P/00037930/1.

Suma oszacowania wynosi 138 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA 91 16001462 1837 0663 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.