KOMORNIK SĄDOWY

Przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński

Adres

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Płocku

Paweł Stopczyński

09-400 Płock

ul. Królewiecka 22

tel. (24) 366 10 66


Konto Bankowe:


 BANK BGŻ BNP Paribas SA

91 1600 1462 1837 0663 6000 0001


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2019 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 10b w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/2 należącego do dłużnika Anna Tobijasz w nieruchomości położonej: Płock (prawo własności działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 1029/4 o powierzchni 1430 m2. Na działce znajdują sie kolektory słoneczne, prawdopodobnie związane z obsługą urządzeń grzewczych na działce sąsiedniej nr 1028/7), dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PL1P/00087736/6].

Suma oszacowania wynosi 55 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 91 16001462 1837 0663 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2019 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 10b w sali nr s. 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Małgorzata Wasilewska położonej: 09-402 Płock, Dziedziniec 14 (nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 1028/7 o powierzchni 2149 m2. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący o charakterze rezydencjonalnym, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym mieszkalny. o powierzchni użytkowej 565,30 m2 + piwnica o powierzchni 129,00 m2. Aktualnie obiekt nie jest użytkowany - niezamieszkały. Prawdopodobnie budowa budynku nie została formalnie zakończona. Nieruchomość - działka nr 1028/7 - użytkowana jest łącznie z działką 1029/4 jako całość gospodarcza), dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PL1P/00030738/6].

Suma oszacowania wynosi 2 420 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 613 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 242 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 91 16001462 1837 0663 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.