KOMORNIK SĄDOWY

Przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński

Adres

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Płocku

Paweł Stopczyński

09-400 Płock

ul. Królewiecka 22

tel. (24) 366 10 66


Konto Bankowe:


 BANK BGŻ BNP Paribas SA

91 1600 1462 1837 0663 6000 0001


Aktualności

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KWPL1P/00058365/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-11-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 7 w sali nr s. 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Zbigniew Gasik

położonej: 96-520 Iłów, Sadowo,

dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00058365/2.

Nieruchomość niezabudowana - działka nr 118/3 o powierzchni 3,59 ha - teren parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 614. Działka zadrzewiona i zakrzewiona, drzewostan zróżnicowany pod względem gatunkowym i wieku, teren działki o zmiennej wysokości, zbiornik wodny, teren naturalny, bez ingerencji człowieka. Nieruchomość obciążona służebnością osobistą.

Suma oszacowania wynosi 217 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BNP Paribas SA 91 16001462 1837 0663 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.